Year 3

               

      Mrs L. Heard             Mr D. Cook

   Class 13 Teacher     Class 14 Teacher

         KS2 PE Coordinator 

    

         

         Mr R. Neill                Mr T. Wilson

    Class 15 Teacher      Class 16 Teacher

    Friendship Squad Coordinator

         KS2 International Links