Year 4

             

      Miss H. Vanderputt      Mr W. Kingston

      Class 17 Teacher       Class 18 Teacher

                   Science Support                       KS2 Drama Subject Leader    

                                  Mr M. Argent            Miss K. Watson

  Class 19 Teacher      Class 20 Teacher

  PSHE Subject Leader                   KS2 School Council Coordinator