Year 6

                  

                Mr D. Ellis                 Mr D. Heard

   Class 25 Teacher    Class 26 Teacher

        Maths Subject Leader                    Science Subject Leader

             

    Mrs H. McKechnie         Mr G. Tomey

    Class 27 Teacher       Class 28 Teacher

              Computing Subject Lead

Website & Social Media Co-ordinator

Online Safety Officer (CEOP Trained)